ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

Εργασίες ταχογράφων

Το συνεργείο της Tacho Hellas μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη σας τόσο σε αναλογικούς όσο και σε ψηφιακούς ταχογράφους.
Εάν το όχημά σας για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών έχει τεθεί στην κυκλοφορία πριν από την 01.05.2006, τότε μπορεί να διαθέτει αναλογικό ταχογράφο. Εάν το όχημά σας έχει άδεια κυκλοφορίας μετά την 01.05.2006, τότε χρειάζεται να διαθέτει ψηφιακό ταχογράφο (Κανονισμός Ε.Κ. 561/2006).

Αναλογικοί ταχογράφοι


Το συνεργείο μας, διαθέτοντας άδεια λειτουργίας συνεργείου για αναλογικό ταχογράφο (κωδικός συνεργείου 12GR08), μπορεί να εκτελεί με συνέπεια τις ακόλουθες εργασίες:

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αναλογικών ταχογράφων σε όλους τους τύπους οχημάτων.

Έλεγχος

Πραγματοποιούμε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής ή μη λειτουργίας του ταχογράφου, με τη χρήση εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Επισκευή

Η μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών που διαθέτουμε, το εκπαιδευμένο προσωπικό και η πολυετής εμπειρία μας εγγυώνται τη σωστή επισκευή κάθε τύπου ταχογράφου.


Βαθμονόμηση

Πρόκειται για την επικαιροποίηση ή την επιβεβαίωση των παραμέτρων του οχήματος.


Ψηφιακοί ταχογράφοι


Το συνεργείο μας, διαθέτοντας άδεια λειτουργίας συνεργείου για ψηφιακό ταχογράφο και την κάρτα συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου μπορεί να εκτελεί με συνέπεια τις ακόλουθες εργασίες:

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε πλήρως την εγκατάσταση ψηφιακού ταχογράφου σε οχήματα που δεν έχουν εγκατεστημένο σύστημα ψηφιακού ταχογράφου.
Ενεργοποίηση

Σε αρκετές περιπτώσεις καινούριων οχημάτων, οι ψηφιακοί ταχογράφοι έχουν μεν εγκατασταθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
Το συνεργείο μας αναλαμβάνει την ενεργοποίηση των ψηφιακών ταχογράφων, δηλ. θέτει τους ψηφιακούς ταχογράφους σε πλήρη λειτουργία και όλες τις λειτουργίες τους σε εφαρμογή, μέσω της κάρτας συνεργείου.
Έλεγχος
Με χρήση κατάλληλων διαγνωστικών μηχανημάτων, το συνεργείο μας ελέγχει την ορθή λειτουργία των ψηφιακών ταχογράφων.

Βαθμονόμηση


Όπως στους αναλογικούς, έτσι και στους ψηφιακούς ταχογράφους, η συσκευή χρειάζεται να επιθεωρείται κάθε δύο χρόνια (έλεγχος ορθής λειτουργίας του και επικαιροποίηση / επιβεβαίωση των παραμέτρων του οχήματος).
Πέραν της διετίας, επιθεώρηση της συσκευής απαιτείται και κάθε φορά που τροποποιούνται οι παράμετροι του οχήματος, όπως:
- Έπειτα από κάθε επισκευή της συσκευής
- Έπειτα από κάθε αλλαγή ελαστικών
- Έπειτα από αλλαγή της πινακίδας του οχήματος
- Έπειτα από εκδήλωση τουλάχιστον 20λεπτης καθυστέρησης της ώρας UTC του ταχογράφου
Παράλληλα με τις εργασίες βαθμονόμησης, γίνεται αντικατάσταση της μπαταρίας του ταχογράφου, αρχειοθέτηση και αξιολόγηση γεγονότων και σφαλμάτων κι έλεγχος του αισθητήρα κίνησης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο οδηγός ενημερώνεται σχετικά με τα ωράρια οδήγησης και τη σωστή χρήση της συσκευής.


Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας

Το συνεργείο μας εκδίδει το απαιτούμενο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας εφόσον επιθεωρήσει και ελέγξει το σύστημα ψηφιακού ταχογράφου. Με το πιστοποιητικό επιβεβαιώνεται ότι:
- ο τύπος του ταχογράφου είναι κατάλληλος για το όχημα
- ο ταχογράφος έχει εγκατασταθεί σωστά
- ο ταχογράφος λειτουργεί σωστά
- ο ταχογράφος φέρει σήμα έγκρισης τύπου
- όλες οι σφραγίδες είναι ανέπαφες και αποτελεσματικές
- δεν υπάρχουν συσκευές παραποίησης ή ίχνη αυτών
Επίσης, η πινακίδα εγκατάστασης, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της βαθμονόμησης, επικολλάται σε εμφανές σημείο στην πόρτα του οχήματος.

 Επισκευή

Η συσκευή του ψηφιακού ταχογράφου δεν επιδέχεται επισκευές για λόγους ασφαλείας. Έτσι, οι δυνατότητες επέμβασης στις περιπτώσεις που δε λειτουργεί σωστά το σύστημα του ταχογράφου είναι λίγες και περιορίζονται στην αλλαγή του αισθητήρα κίνησης (δότη), στην αλλαγή των καλωδιώσεων σύνδεσης και στην απεμπλοκή μπλοκαρισμένης κάρτας από τη συσκευή.
Στην περίπτωση που ο ψηφιακός ταχογράφος δεν μπορεί να επισκευαστεί και χρειάζεται αντικατάσταση, το συνεργείο μας τηλεφορτώνει τα δεδομένα από τη χαλασμένη συσκευή ελέγχου και τα παραδίδει στην επιχείρηση μεταφορών. Εάν η βλάβη του ταχογράφου είναι τέτοια που να εμποδίζει την τηλεφόρτωση δεδομένων, το συνεργείο μας εκδίδει για την επιχείρηση μεταφορών πιστοποιητικό περί μη τηλεφόρτωσης δεδομένων.

Εγγύηση συσκευών ψηφιακών ταχογράφων

Όλες οι συσκευές ψηφιακών ταχογράφων που εγκαθιστά το συνεργείο μας (ΕFAS, VDO & STONERIDGE) διαθέτουν δύο χρόνια εγγύηση.

Αναβάθμιση

Σε παλιότερες εκδόσεις ψηφιακού ταχογράφου, ο ταχογράφος καταγράφει αυτόματα σαν ‘ώρες εργασίας’ τις ώρες που το όχημα είναι σταματημένο. Εάν ο οδηγός ξεκουράζεται κατά τις ώρες που το όχημα είναι ακινητοποιημένο, τότε χρειάζεται να ρυθμίσει τον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση ‘ανάπαυση’.
Ωστόσο, στην πράξη, δεν είναι λίγες οι φορές που οι οδηγοί αμελούν να ρυθμίσουν τον ταχογράφο στην ‘ανάπαυση’, με αποτέλεσμα να καταγράφονται για το διάστημα ακινητοποίησης του οχήματος ‘ώρες εργασίας’ αντί για ‘ανάπαυση’.
Το συνεργείο μας έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τις παλιές εκδόσεις ψηφιακών ταχογράφων, ώστε να ακολουθούν την τακτική που έχουν οι σύγχρονες εκδόσεις σύμφωνα με τις οποίες, με το κλείσιμο του διακόπτη αυτοκινήτου, η δραστηριότητα του οδηγού αυτόματα μετατρέπεται σε ‘ανάπαυση’