Με την απόφαση 1791/591/Α3/22-03-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η εταιρεία μας ορίστηκε δικαιούχος στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.