Προηγούμενη σελίδα

Νομοθεσία

Στις ακόλουθες διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις κι εγκυκλίους για θέματα ταχογράφων και περιοριστών ταχύτητας:

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ:

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Αναφέρονται οι μέγιστες ώρες οδήγησης και οι μέγιστες περίοδοι ανάπαυσης

Δείτε εδώ

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2006
Αναφέρονται οι μέγιστες περίοδοι τηλεφόρτωσης δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου

Δείτε εδώ

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014
Παρέχονται τεχνικές προδιαγραφές για τους ταχογράφους, τρόποι χρήσης και λειτουργίας τους

Δείτε εδώ

4. Κατευθυντήριο σημείωμα 1
Έκτακτη παρέκκλιση από τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης και τα μέγιστα όρια οδήγησης προκειμένου να βρεθεί κατάλληλος χώρος στάθμευσης
Δείτε εδώ

5. Κατευθυντήριο σημείωμα 2
Καταγραφή του χρόνου μετάβασης ενός οδηγού σε έναν τόπο που δεν είναι ο συνηθισμένος τόπος ανάληψης ή παράδοσης ενός οχήματος που εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Δείτε εδώ

6. Κατευθυντήριο σημείωμα 3
Εντολή διακοπής διαλείμματος ή ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης προκειμένου να μετακινηθεί ένα όχημα προς τα εμπρός σε έναν τερματικό σταθμό, σε χώρους στάθμευσης ή σε χώρους των συνόρων

Δείτε εδώ

7. Κατευθυντήριο σημείωμα 4
Καταγραφή του χρόνου οδήγησης από τους ψηφιακούς ταχογράφους όταν οι οδηγοί πραγματοποιούν μεταφορές με συχνές ή πολλαπλές στάσεις παράδοσης

Δείτε εδώ

8. Κατευθυντήριο σημείωμα 5
Έντυπο βεβαίωσης δραστηριοτήτων όπως ορίζει η απόφαση της Επιτροπής (2009/959/ΕΕ) της 14.12.2009 για την τροποποίηση της απόφασης  2007/230/EΚ περί εντύπου σχετικά με την κοινωνική
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών.

Δείτε εδώ

9. Κατευθυντήριο σημείωμα 6
Καταγραφή του χρόνου που καταναλώνεται σε πορθμείο ή σιδηρόδρομο όπου ο οδηγός έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.

Δείτε εδώ

10. Κατευθυντήριο σημείωμα 7
Η έννοια των 24 ωρών

Δείτε εδώ

11. Κατευθυντήριο σημείωμα 8
Εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού

Δείτε εδώ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ:

1. Εγκύκλιος Γ1/9079/1293/25-08-2016
Γνωστοποίηση δημοσίευσης της κυα Γ1/ 53715/ 6487 -

Δείτε εδώ